Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

 

Je­że­li pa­cjent lub osoba go re­pre­zen­tu­ją­ca uzna, że prawa pa­cjen­ta zo­sta­ły na­ru­szo­ne, może:

 • zwró­cić się z in­ter­wen­cją do bez­po­śred­nie­go prze­ło­żo­ne­go osoby udzie­la­ją­cej świad­cze­nia lub dy­rek­cji szpi­ta­la:

W spra­wie skarg i wnio­sków przyj­mu­ją:

 1. p.o. Dy­rek­tora Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu Małgorzata Grubecka – 
  w po­nie­dział­ki, po uzgod­nie­niu z se­kre­ta­ria­tem.
 2. Z-ca Dy­rek­to­ra ds. Lecz­nic­twa lek. Ha­li­na Olech:  od po­nie­dział­ku do piąt­ku 
  w godz. od 13:00 do 14:30, gab. Nr 16 oraz  lek. Zofia Wój­cik – Bog­dań­ska: 
  od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 07:00 do 12:00, gab. Nr 10.
 3. Z-ca Dy­rek­to­ra ds. Pie­lę­gniar­stwa Mał­go­rza­ta Gru­bec­ka: od po­nie­dział­ku 
  do piąt­ku w godz. od 10:00 do 14:00, gab. Nr 14.
 • zło­żyć skar­gę do Rzecz­ni­ka Praw Pa­cjen­ta:

 

RZECZ­NIK PRAW PA­CJEN­TA W SZCZE­CI­NIE
Sek­cja Skarg i Wnio­sków w ZOW NFZ 
w Szcze­ci­nie
Adres: ul. Ar­koń­ska 45, 71 – 470 Szcze­cin 
tel. 91 425 10 50 /www.?nfz-?szczecin.?pl/skar­gi.?wnioski@?nfz-szcze­cin.pl

 

BIURO RZECZ­NI­KA PRAW PA­CJEN­TA WAR­SZA­WA
Bez­płat­na in­fo­li­nia 800 – 190 – 590
tel. 22 833 08 85

  

 • zwró­cić się do Rzecz­ni­ka Od­po­wie­dzial­no­ści Za­wo­do­wej, który dzia­ła przy Okrę­go­wej i Na­czel­nej Izbie Le­kar­skiej, a także przy Okrę­go­wej i Na­czel­nej Izbie Pie­lę­gnia­rek i Po­łoż­nych – je­że­li na­ru­sze­nie prawa do­ty­czy­ło czyn­no­ści me­dycz­nej;
 • skie­ro­wać spra­wę do sądu – je­że­li w wy­ni­ku dzia­ła­nia lub za­nie­cha­nia za­kła­du opie­ki zdro­wot­nej na­ru­szo­no dobro oso­bi­ste pa­cjen­ta lub wy­rzą­dzo­no mu szko­dę ma­te­rial­ną;
 • zło­żyć skar­gę do NFZ (Skar­ga pi­sem­na, która nie za­wie­ra imie­nia i na­zwi­ska 
  oraz ad­re­su osoby, która ją wnio­sła, nie zo­sta­nie roz­pa­trzo­na).

Prze­strze­ga­nie i po­sza­no­wa­nie praw pa­cjen­ta jest jed­nym z pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków świad­cze­nio­daw­cy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gracjan Tyczyński 07-08-2014 17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gracjan Tyczyński 07-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Gracjan Tyczyński 12-12-2019 09:20